पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे आपले स्वागत करीत आहे

पणन संचालनालयाकडुन राज्यातील कृषी मालाच्या विपणन व्यवसायांवरील देखरेखीचे कार्य पाहिले जाते. पणन संचालनालय राज्यातील ग्राहक, प्रक्रीया, पणन,खरेदी विक्री, कापूस यांसारख्या महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम 1960 नुसार नोंदणीकृत झालेल्या संस्थांवर नियंत्रण ठेवते.

महत्वाच्या व्यक्ती

  • माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्यश्री. देवेंद्र फडणवीसमाननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
  • मा.मंत्री , सहकार व पणन , महाराष्ट्र राज्यश्री. सुभाष देशमुख मा.मंत्री , सहकार व पणन , महाराष्ट्र राज्य
  • मा. राज्यमंत्री कृषि व फलोत्पादन, पणन श्री.सदाशिव रामचंद्र खोतमा. राज्यमंत्री कृषि व फलोत्पादन, पणन