संघटनात्मक संरचना

संस्था स्वरूप

पणन विभाग हा सहकार वस्त्रोदयोग व पणन चा भाग आहे.सदर विभागाचे प्रमुख पणन संचालक असतात . ते तीन सहसंचालक यांच्या मदतीने कामकाजाचे नियमन करतात. सदर विभागाचे कामकाज तेरा मुख्य शाखांमध्ये व एका उपशाखेमध्ये वाटले गेले आहे.त्यांचे नियंत्रण सहसंचालकांकडुन केले जाते.प्रत्येक सहसंचालक एकापेक्षा जास्त शाखांचे नियंत्रण करतो. सध्या सहा उपसंचालक व सहा सहाय्यक संचालक आहेत.प्रत्येक शाखेकडे एक उपसंचालक ,एक सहाय्यक संचालक,एक कार्यालय अधिक्षक,एक वरिष्ठ लिपीक व एक कनिष्ठ लिपीक कामकाजासाठी असतात.लेखा शाखा ही 14 वी शाखा असुन त्याचे नियंत्रण लेखाधिकारी करतात. ते वित्त व लेखा विभागाचे असुन प्रतिनियुक्तीवर असतात.ते वित्त व लेखा संबंधी कामकाज बघतात. क्षेत्रिय पातळीवर पणन विभागाचे कामकाज हे विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक , सहाय्यक निबंधक यांचेकडुन केले जाते. 

अ.क्र. दस्तऐवज नाव आकार डाउनलोड
1 पणन संचालनालयाची आस्थापना विषयक माहिती 350 केबी  पणन संचालनालयाची आस्थापना विषयक माहिती