परिपत्रक

दस्तऐवज नावदिनांकडाउनलोडआकार (एम बी)
कृउबास बाजार फी New 2016-11-24 PDF 0.28
थेटपणन, खा.बा. सिंगल लायसन ऑनलाईन अर्ज मार्गदर्शक सूचना New 2016-09-16 PDF 0.00
आडत दर New 2016-07-08 PDF 0.55
कृउबास कायदयातील बदलांबाबत परिपत्रक New 2016-07-08 PDF 0.54
50 kg Bags Laoding at APMC New 2016-02-01 PDF 0.28
कलम 12(१) ऑनलाईन सादर करणे New 2015-12-09 PDF 0.44
एपीएमसी ऑडिटबाबत 2015-03-27 PDF 1.10
कृउबास कर्मचारी वेतन New 2014-08-28 PDF 0.20
व्हॅल्युएशन ऑफ प्रॉपटि ऑफ ससाइअटिस अन्डर लिक्विडेशन New 2014-05-30 PDF 1.39
10072012072650_1341928610952_क्स्क्स्क्स्पा7314एक्स_इत्र्व New 2014-05-30 PDF 0.09
कृषि प्रक्रीया सहकारी संस्थाच्या प्रकल्पासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत New 2014-05-30 PDF 0.00
विक्री खरेदी युनियन नोंदणीसाठी दिशादर्शक 2014-05-30 PDF 0.00
सरक्युलर 2014-05-30 PDF 0.04
कृ्षि प्रक्रीया नवीन धोरण (1-9 )अन्वये प्रस्ताव शासनाला पाठवितांना घ्यावयाची दक्षता तपासणी सूची (चेकलिस्ट) -Circular 2014-05-30 PDF 0.00
1 कृ्षि प्रक्रीया संस्‍थेचा प्रकल्पासाठी यंत्रसामुग्री निविदेस मान्यता देण्याचा प्रक्रीयेस टेक्नीकल सब कमिटी स्थापीत करण्याबाबत New 2014-05-30 PDF 0.43
ग्राहक संस्था नोंदणी सुधारित बद्दल नियम New 2014-05-30 PDF 1.09
कृउबास बाजार फी New 2011-09-23 PDF 0.27