परिपत्रक

दस्तऐवज नावदिनांकडाउनलोडआकार (एम बी)
राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांवर नेमण्यात येणाऱ्या अशासकीय प्रशासक मंडळ सदस्यांच्या पात्र-अपात्रतेबाबत निकष ठरविणेबाबत. New 2022-08-24 PDF 1.74
कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये येणाऱ्या शेतमालाची विक्री वजनावर होणेबाबत. New 2022-05-26 PDF 0.56
न्यायालयीन प्रकरणात कालमर्यादेत आणि तत्परतेने कार्यवाही करणेबाबत. New 2022-05-17 PDF 1.92
महाराष्ट्र राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीतील रिक्त पदे सरळसेवेने भरती करणेबाबत. 2022-04-07 PDF 1.68
हमाल तोलाईचे दर ठरविणेबाबत 2022-03-31 PDF 0.96
कोकण हापूस व इतर भौगोलिक मानांकन प्राप्त (GI) शेतमालाच्या विक्री बाबत 2022-03-29 PDF 2.05
दैनंदिन कामकाज परिपत्रकीय सूचना 2022-03-21 PDF 0.56
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमान्वये मुद्रांक शुल्काच्या वसूलीबाबत 2022-02-14 PDF 0.27
कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी जमीन खरेदीविक्री करणेबाबत कार्यपध्दती 2022-02-10 PDF 0.54
कोरोना विषाणूच्या ओमिक्रॉन व्हेरियंटचा संसर्ग रोखण्याकरिता उपाययोजना करण्याबाबत 2022-01-10 PDF 0.39
अर्थसंकल्प मंजूरी बाबत कलम 40 (ई) अन्वये निदेश 2022-01-05 PDF 0.73
कामगारांना 50 किलो वजनाच्यावर भार वाहू न देणेबाबत. 2021-12-15 PDF 0.33
राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये वजनमापासाठी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे बसविण्याबाबत जागा उपलब्ध करुन देणेबाबत. 2021-10-20 PDF 0.59
कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांधील अनुकंपा तत्वावरील भरतीबाबत. 2021-09-28 PDF 0.19
कांदा बटाटा या शेतमालाच्या 50 किलो वजनाच्यावर भार वाहू न देण्याबाबत. 2021-08-23 PDF 0.29
प्रशासक- प्रशासकीय मंडळाने पाळावयाची बंधने 2021-08-04 PDF 0.39
महाराष्ट्र राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेली पदे सरळसेवेने भरती करणेबाबत. 2021-07-19 PDF 0.32
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बाजार समिती अधीकारी कर्मचाऱ्यांना विमा सुरक्षा कवच देणेबाबत तसेच प्रोत्साहान म्हणून विशेष परिस्थितीत अतिरिक्त वेतनवाढ देणेबाबत 2021-07-19 PDF 0.47
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बाजार समिती अधीकारी कर्मचाऱ्यांना विमा सुरक्षा कवच देणेबाबत तसेच प्रोत्साहान म्हणून विशेष परिस्थितीत अतिरिक्त वेतनवाढ देणेबाबत. 2021-07-19 PDF 0.47
बाजार सुविधेशी संबंधित नसणाऱ्या स्वागत कमानी उभारणे, पुतळे उभारणे व तत्सम अनुत्पादक बाबींवरील खर्च न करणेबाबत. 2021-07-08 PDF 0.23
कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या आस्थापनेवरील प्रशासक या पदावर काम पाहणारे सहकार खात्यातील अधिकारी यांना मानधन देणेबाबत. 2021-06-10 PDF 0.37
शुध्दीपत्रक बाजार समित्यांनी कोविड केअर सेंटर सुरु करणे व त्यासंबंधी इतर अनुषंगिक बाबींबाबत 2021-05-14 PDF 0.12
कृषि उत्पन्न बाजार समित्यामधील अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीबाबत. 2021-05-06 PDF 0.94
बाजार समित्यांनी कोवीड केअर सेंटर सुरु करणे व त्यासंबंधी इतर अनुषंगिक बाबींबाबत. 2021-04-29 PDF 0.59
राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या फळबाजार आवारात परराज्यातून येणाऱ्या आंब्याची त्यांच्या जातीच्या नावाने विक्री होत नसलेबाबत. 2021-04-15 PDF 0.21
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कृषि उत्पन्न बाजार समित्या चालू ठेवणेबाबत. 2021-04-11 PDF 0.25
कोरोना विषाणुच्या लसीकरणासाठी जागा उपलब्ध करुन देणेबाबत. 2021-04-08 PDF 0.18
राज्यातील कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आवश्यक त्या उपाय योजनांची अंमलबजावणी करणेबाबत. 2021-04-06 PDF 0.43
कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमधील शेतमाल खरेदी विक्रीचे सौदे तीन दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी बंद न ठेवणेबाबत. 2021-04-06 PDF 0.49
एकल बाजार परवान्यासाठी (SML) अर्ज करताना सादर करावयाची कागदपत्रे व परवानाधारकाने करावयाच्या कामकाजाबाबत मार्गदर्शक सूचना 2021-03-31 PDF 0.64
खाजगी बाजार परवान्यासाठी अर्ज करताना सादर करावयाची कागदपत्रे व परवानाधाकराने करावयाच्या कामकाजाबाबत मार्गदर्शक सूचना. 2021-03-31 PDF 0.93
कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी उत्पन्न वाढीसाठी व्यवसाय विकास आराखडा (Bussiness Development Plan) तयार करणेबाबत. 2021-03-31 PDF 1.64
तात्पुरते उपबाजार (Temporary Sub Market) घोषित करणेबाबत. 2021-03-31 PDF 0.61
थेट परवान्यासाठी अर्ज सादर करणे तसेच परवानाधारकाने करावयाच्या कामकाजाबाबत मार्गदर्शक सूचना 2021-03-31 PDF 0.82
कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्थांचे प्रकल्प विहीत वेळेत व तांत्रिकदृष्टया योग्य पध्दतीने होण्यासाठी प्रकल्प बांधकाम सल्लागारासाठी-मशिनरी तांत्रिक सल्लागाराची पात्रता निकष. 2021-03-31 PDF 0.39
कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सौर उर्जा प्रकल्प राबविणेबाबत. 2021-03-31 PDF 0.75
बाजार समिती आवारात कृषि चिकित्सालय आणि कृज्ञि तंत्रज्ञान व माहिती केंद्र (Agri Clinic and Agri Business Centers) 2021-03-31 PDF 0.59
कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी उत्पन्नात वाढ होण्याचे दृष्टीने पेट्रोलपंप व सीएनजी पंपाची उभारणी करणेबाबत. 2021-02-22 PDF 0.43
शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळण्यासाठी सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांना धान्य चाळण यंत्र बसविण्यासाठी कार्यवाही करणेबाबत. 2021-02-15 PDF 0.64
कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये "स्वारस्य अभिव्योक्ती (Expression of Interest)" ही संकल्पना राबविणेबाबत. 2021-02-15 PDF 1.05
माहिती अधिकार कलम 4 माहिती जानेवारी 2021 2021-01-19 PDF 17.27
माहिती अधिकार कलम 2 (ज) 2021-01-19 PDF 1.75
कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी अनावश्यक बाबींवरील खर्च कमी करणेबाबत. 2020-12-24 PDF 0.00
राज्यातील कृउबास मधील गैरप्रकार व शेतकऱ्यांची लूट थांबविणे तसेच कृउबास कायद्याची अंमलबजाणी न केल्यास 2020-12-21 PDF 0.23
राज्यातील कृउबास मधील गैरप्रकार व शेतकऱ्यांची लूट थांबविणे तसेच कृउबास कायद्याची अंमलबजाणी न केल्यास 2020-12-14 PDF 0.19
मा. नियंत्रक, वैधामापन शास्त्र- राज्यातील कृउबास मधील गैरप्रकार व शेतकऱ्यांची लूट थांबविणे तसेच कृउबास कायद्याची अंमलबजावणी न केल्यास 2020-12-08 PDF 0.28
राज्यातील कृषि उत्पन्न् बाजार समितीमधील गैरप्रकार व शेतकऱ्यांची लूट थांबविणे तसेच कृउबास कायद्याची अंमलबजावाणी करण्यात येत नसलेबाबत 2020-11-26 PDF 0.64
कलम 12 (1) चे प्रस्ताव थेट पणन संचालकांना जि.उ.नि. मार्फत सादर करणेबाबत. 2020-11-12 PDF 1.01
कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या आस्थापनेवरील प्रशासक या पदावर काम पाहणारे सहकार खात्यातील अधिकारी यांना मानधन देणेबाबत. 2020-10-26 PDF 0.41
माहिती अधिकार कलम-4 2020-09-03 PDF 0.35
इलेक्ट्रॉनिक काटयावर वजन करण्यात येत असलेल्या शेतमालावरील तोलाईबाबत. 2020-07-09 PDF 1.15
महाराष्ट्रातील कृषि उत्पन्न बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना लागू असणाऱ्या गुरांच्या बाजार भत्त्यामध्ये वाढ होणेबाबत. 2020-07-07 PDF 0.40
कोवीड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी केलेल्या पहिल्या लॉकडाऊनच्या कालावधीत कापसाची हमी भावाने खरेदीसाठी कृषि उत्पन्न बाजार समिती यांना सुचना देणेबाबत. 2020-04-17 PDF 2.40
कोविड-19 प्रादुर्भावामुळे कोरोना विषाणुचा प्रसार रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाऊनच्या कालावधीत दुर्बल घटकातील गरीब व गरजू लोकांसाठी विविध उपक्रम राबविणेबाबत. 2020-04-01 PDF 0.54
कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कोरोना विषाणु प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांची जबाबदार अधिकारी म्हणुन नियुक्ती. 2020-03-27 PDF 0.86
राज्यातील कोरोना विषाणुचा (कोवीड -19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधक उपाययोजना करुन जीवनावश्यक शेतमालाचे खरेदी विक्री व्यवहार सुरु ठेवणेबाबत. 2020-03-26 PDF 1.66
राज्यात कोरोना विषाणुचा (कोवीड -19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणुन बाजार आवारातील अनावश्यक गर्दी कमी करण्यासाठी पोलीस यंत्रणेची मदत घेणेबाबत. 2020-03-24 PDF 0.48
जीवनावश्यक शेतमालाचे खरेदी विक्री व्यवहार सुरु ठेवण्यासाठी बाजार समित्यांनी करावयाची कार्यवाही. 2020-03-23 PDF 0.30
कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमधील शेतमालाचे व्यवहार सुरु ठेवणेबाबत. 2020-03-19 PDF 0.25
राज्यातील कोरोना विषाणुचा (कोवीड -19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधक उपाययोजना करण्याबाबत. 2020-03-16 PDF 0.79
ऑनलाईन कलम 12(1] प्रणाली बाबत. 2020-01-20 PDF 1.19
महाराष्ट्र राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समिती मधील कायम कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागु करणेबाबत. शुद्धीपत्रक 2019-11-30 PDF 0.55
महाराष्ट्र राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेली पदे सरळ सेवेने भरती करणेबाबत. 2019-11-28 PDF 1.71
कलम 12(1) च्या प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संसथा यांचेमार्फत सादर करणे. 2019-11-26 PDF 1.13
कलम 12(1) च्या प्रस्तावासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे 2019-11-08 PDF 6.89
थेट पणन परवाना रद्द आदेश 2019-10-18 PDF 1.60
दि. 30-09-2019 अखेर बॅंक गॅरंटी नुतनीकरण न केलेल्या थेट पणन परवानाधारकांची यादी 2019-10-18 PDF 1.40
निलंबन आदेश दि. 23-09-2019 थेट पणन परवानाधारक 2019-09-23 PDF 12.09
कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये छायाप्रती प्रदर्शित करण्याबाबत. 2019-09-16 PDF 0.58
शेतकऱ्यांना RTGS-NEFT द्वारे रक्कमा देणेबाबत. 2019-09-05 PDF 0.30
महाराष्ट्र राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समिती मधील कायम 2019-08-14 PDF 0.58
ई-नाम कामकाजासाठी 60 कृषि उत्पपन्न बाजार समित्यांमध्ये पुरेशा मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्याबाबत. 2019-07-08 PDF 0.30
कलम 12{1]प्रस्तावांची त्रुटींची पुर्तता 15 दिवसात करणे बाबत 2019-04-15 PDF 0.98
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न् खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील निवडणूकी संदर्भातील नियम 35 ते 90 वगळण्यात आलेले असल्याबाबत 2019-04-12 PDF 0.24
राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समिती सभापती/सदस्यांना मानधन व इतर भत्ते मंजूर करणेबाबत. 2019-02-01 PDF 0.53
स्थावर जंगम मालमत्ता माहिती यादी 2018-12-06 PDF 1.86
शेतमाल तारण कर्ज, कलम 40 (ई) निर्देश- 12.09.2018 2018-09-12 PDF 0.81
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न् खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील कलम 13 (फ) 2018-06-20 PDF 0.19
कृउबास बाजार फी 2016-11-24 PDF 0.28
थेटपणन, खा.बा. सिंगल लायसन ऑनलाईन अर्ज मार्गदर्शक सूचना 2016-09-16 PDF 0.00
ई - पणन 2016-07-08 PDF 0.55
कृउबास कायदयातील बदलांबाबत परिपत्रक 2016-07-08 PDF 0.54
राज्यातील कृषीउत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ५० किलो पेक्षा जास्त वजनाच्या पोत्यांची चढ उतार हाताळणे बाबत 2016-02-01 PDF 0.28
कलम १२(१) त्यानुसार बाजार समित्यांचे प्रस्ताव ऑनलाइन सादर करणे बाबत 2015-12-09 PDF 0.44
एपीएमसी ऑडिटबाबत 2015-03-27 PDF 1.10
कृउबास कर्मचारी वेतन 2014-08-28 PDF 0.20
1 कृ्षि प्रक्रीया संस्‍थेचा प्रकल्पासाठी यंत्रसामुग्री निविदेस मान्यता देण्याचा प्रक्रीयेस टेक्नीकल सब कमिटी स्थापीत करण्याबाबत 2014-05-30 PDF 0.43
कृ्षि प्रक्रीया नवीन धोरण (1-9 )अन्वये प्रस्ताव शासनाला पाठवितांना घ्यावयाची दक्षता तपासणी सूची (चेकलिस्ट) 2014-05-30 PDF 0.00
कृषि प्रक्रीया सहकारी संस्थाच्या प्रकल्पासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत 2014-05-30 PDF 0.00
कृउबास बाजार फी 2011-09-23 PDF 0.27