माहितीचा अधिकार अधिनियम माहिती

आरटीआय-संपर्क-अधिकारी-माहिती

कार्यासन नांव सहाय्यक शासकीय जनमाहिती अधिका-यांचे नाव व पदनाम शासकीय जनमाहिती अधिका-यांचे नांव व पदनाम अपिलीय अधिका-यांचे नांव व पदनाम
कापूस कार्यासनातील संबंधित कर्मचारी सहाय्यक संचालक(पणन) उपसंचालक,(पणन)
प्रक्रीया कार्यासनातील संबंधित कर्मचारी सहाय्यक संचालक(पणन) उपसंचालक,(पणन)
खरेदी विक्री संघ,कांदा कार्यासनातील संबंधित कर्मचारी सहाय्यक संचालक(पणन) उपसंचालक,(पणन)
आस्थापना कार्यासनातील संबंधित कर्मचारी सहाय्यक संचालक(पणन) उपसंचालक,(पणन)
कृषी उत्पन्न बाजार समिती कार्यासनातील संबंधित कर्मचारी सहाय्यक संचालक(पणन) उपसंचालक,(पणन)
थेटपणन कार्यासनातील संबंधित कर्मचारी सहाय्यक संचालक(पणन) उपसंचालक,(पणन)
स्थापत्य कार्यासनातील संबंधित कर्मचारी उपअभियंता(पणन) सहसंचालक(पणन)
ग्राहक सहकारी संस्था कार्यासनातील संबंधित कर्मचारी सहाय्यक संचालक(पणन) उपसंचालक,(पणन)
अंदाज व नियोजन कार्यासनातील संबंधित कर्मचारी सहाय्यक संचालक(पणन) उपसंचालक,(पणन)
लेखा शाखा कार्यासनातील संबंधित कर्मचारी लेखाधिकारी(पणन) सह संचालक,(पणन)
गोदामे कार्यासनातील संबंधित कर्मचारी सहाय्यक संचालक(पणन) उपसंचालक,(पणन)
ई- गव्हर्नन्स कार्यासनातील संबंधित कर्मचारी सहाय्यक संचालक(पणन) उपसंचालक,(पणन)
संघटना व कार्यपध्दती कार्यासनातील संबंधित कर्मचारी सहाय्यक संचालक(पणन) उपसंचालक,(पणन)
मूल्य कार्यासनातील संबंधित कर्मचारी सहाय्यक संचालक(पणन) उपसंचालक,(पणन)
फळे व भाजीपाला सह.संस्था कार्यासनातील संबंधित कर्मचारी सहाय्यक संचालक(पणन) उपसंचालक,(पणन)