Emblem Logo पणन संचनालय,
महाराष्ट्र राज्य

विभागाची संपर्क निर्देशिका

विभागाची संपर्क निर्देशिका

नाव कार्यालय दूरध्वनी दूरध्वनी/मोबाईल क्र. फॅक्स
पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 26123985 26126628/26126785 26127004/26132401
श्री. सुनिल पवार, पणन संचालक 26126628 9823545555 --
श्री.यशवंत गिरी, सहसंचालक 26126785 9422459669 --
श्री योगीराज सुर्वे, सहसंचालक. 26126628 9823339570 --
श्री.चंद्रकांत टिकुळे, उपसंचालक 26126628 9422530717 --
श्री.प्रमोद जगताप, उपसंचालक 26126628 9960046244 --
श्री अशोक चाळक, उपसंचालक 26126628 9421183736 --
श्रीमती. ज्योती शंखपाल, उपसंचालक 26126628 9404718729 --
श्रीमती.उज्वला माळशिकरे, उपसंचालक 26126785 9860832020 --
श्रीमती.रंजना नायक-देशमाने, सहा.संचालक 26126628 9860237485 --
श्री.नामदेव सुर्यवंशी , सहा.संचालक 26126785 7588558843 --
श्री.मायाजी शिंगाडे, सहा.संचालक 26126785 9689089052 --
श्रीमती.पुष्पा किर्वे,सहा.संचालक 26126628 9423179787 --
श्रीमती.साधना हाडके,सहा.संचालक 26126628 -- --
श्रीमती.माधवी कुंभार,सहा.संचालक 26126628 8888178663 --
श्री.श्रीकांत देशपांडे,उपअभियंता 26126628 9867747470 --
श्री.हेमंत जगताप,लेखाधिकारी 26126628 9881074898 --