APMC Division

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची विभाग निहाय संख्या

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची विभाग निहाय संख्या

अ.क्र.

विभाग

जिल्हयांची संख्या

बाजार समिती संख्या

1

मुंबई

1

1

2

कोकण

4

19

3

नाशिक

5

53

4

पुणे

2

23

5

कोल्हापुर

3

21

6

औरंगाबाद

4

36

7

लातुर

4

49

8

अमरावती

5

55

9

नागपुर

6

50

 

एकुण

34

307