APMC Classification

सदयस्थितीत कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे उत्पन्नानुसार वर्गवारी, आस्थापना खर्च मर्यादा संख्या-

र्गवारी

उत्पन्न मर्यादा

आस्थापना खर्चाची मर्यादा

बाजार समित्यांची संख्या

2016-17

 

रु.1 कोटीचे वर उत्पन्न

45%

151

रु.50 लाख ते 1 कोटीपर्यंत

50%

57

रु.25 लाख ते 50 लाखापर्यंत

 50% + 10%

46

रु.25 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न

 60% + 10%

53

   एकुण

307