संपर्क

पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे.

3 रा मजला, नवीन मध्यवर्ती ईमारत,
आंबेडकर वेलस्ली मार्ग,
पुणे. महाराष्ट्र- 411 001.
दुरध्वनी क्र. 020-26126628, 26126785
email-dirmktms@gmai