पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे आपले स्वागत करीत आहे

पणन संचालनालयाकडुन राज्यातील कृषी मालाच्या विपणन व्यवसायांवरील देखरेखीचे कार्य पाहिले जाते. पणन संचालनालय राज्यातील ग्राहक, प्रक्रीया, पणन,खरेदी विक्री, कापूस यांसारख्या महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम 1960 नुसार नोंदणीकृत झालेल्या संस्थांवर नियंत्रण ठेवते.

महत्वाच्या व्यक्ती

  • माननीय मुख्यमंत्री,    
 महाराष्ट्र राज्य श्री. एकनाथ शिंदेमाननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
  • माननीय उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य श्री. देवेंद्र फडणवीसमाननीय उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
  • अपर मुख्य सचिव
(सहकार व पणन)श्री अनुप कुमार (भा.प्र.से.)अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन)
  • पणन संचालकश्री.सुनिल पवारपणन संचालक